Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.03.2018 22:25 - ВСИЧКИ ТЕ РАБОТЯТ ЗА НАС
Автор: bumerang Категория: Други   
Прочетен: 131 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 28.03.2018 23:29


    АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ  

1.Административни структури, отчитащи дейността си пред Народното събрание  

Комисия за енергийно и водно регулиране
Комисия за защита на конкуренцията
Комисия за защита на личните данни
Комисия за защита от дискриминация
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за финансов надзор
Национален осигурителен институт
Национална здравноосигурителна каса
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
Съвет за електронни медии  


Общо: 13  

2. Администрация на Министерския съвет   

3. Министерства - общо 18    

4. Държавни агенции  

Държавна агенция "Архиви" 
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Държавна агенция "Електронно управление"
Държавна агенция за бежанците
Държавна агенция за българите в чужбина
Държавна агенция за закрила на детето
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Държавна агенция "Национална сигурност"
Държавна агенция "Разузнаване"
Държавна агенция "Технически операции"
Национален статистически институт  

Общо: 11  

5. Администрации на държавни комисии  

Държавна комисия по сигурността на информацията
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
Комисия за енергийно и водно регулиране
Комисия за защита на потребителите
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

 Общо: 5  

6. Изпълнителни агенции  

Агенция за социално подпомагане
Агенция за устойчиво енергийно развитие
Агенция за хората с увреждания
Агенция по вписванията 
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по заетостта
Агенция по обществени поръчки
Българска агенция за инвестиции
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Изпълнителна агенция "Борба с градушките"
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Изпълнителна агенция "Медицински одит"
Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Изпълнителна агенция по горите
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лозата и виното
Изпълнителна агенция по околна среда
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Изпълнителна агенция по трансплантация
Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"
Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"
Национален институт за помирение и арбитраж   

Общо: 30  

7. Административни структури, създадени със закон  

Агенция за държавна финансова инспекция
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Агенция за ядрено регулиране
Агенция "Митници"
Агенция "Пътна инфраструктура"
Българска агенция по безопасност на храните
Български институт по метрология
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Главна дирекция "Охрана"
Дирекция за национален строителен контрол
Държавен културен институт към министъра на външните работи
Държавен фонд "Земеделие"
Държавна комисия по хазарта
Институт по публична администрация
Комисия за защита на конкуренцията
Комисия за защита на личните данни
Комисия за защита от дискриминация
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за финансов надзор
Национален институт за недвижимо културно наследство
Национален компенсационен жилищен фонд Н
Национален осигурителен институт
Национална агенция за оценяване и акредитация Национална агенция за приходите Национална агенция за професионално образование и обучение
Национална здравноосигурителна каса  

Общо: 43

 8. Административни структури, създадени с постановление на МС   

Антидопингов център
Дипломатически институт към министъра на външните работи
Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров"
Информационен център на Министерството на отбранатащ
Национален военноисторически музей
Национален студентски дом
Национален филмов център - София
Национален център за информация и документация
Почивна база "Орлица"
Почивна база "Слънчев бряг"
Център за асистирана репродукция
Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Център за развитие на човешките ресурси
Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
Център на промишлеността на Република България в Москва
Център "Фонд за лечение на деца"  

Общо: 17  

9. Държавно-обществени консултативни комисии  

Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО  

Общо: 1  

10. Съветски (ако са "съвети", а не "съветски", грешката е все сайта, а не моя)  

Акредитационен съвет
Висш медицински съвет
Висш съвет по фармация
Експертен консултативен съвет по въпросите на геозащитната дейност в Република България към министъра на регионалното развитие и благоустройството
Експертен консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката
Експертен съвет за одобряване на стратегическите карти за шум и планове за действие Експертен съвет по белодробни болести и туберкулоза
Експертен съвет по биоциди
Експертен съвет по надзор на заразните болести и противоепидемичен контрол Експертен съвет по ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции
Енергиен борд
Комисия за лечение в чужбина
Комисия за разглеждане на документи за признаване на организации за защита на правата на пациентите за представителни
Комисия за регистриране на службите по трудова медицинаКомисия по етика за многоцентрови изпитвания
Комисия по признаване на професионалната квалификация по регулирана професия и/или специалност в областта на здравеопазването
Комисия по прозрачност по ЗЛПХМ
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен съвет към Националния изпълнителен орган /НИО - министъра на труда и социалната политика/ за участие на Република България в Европейската година на равни възможности за всички - 2007
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите Координационен съвет
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната Междуведомствен експертен съвет за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контролиращ
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС  

Общо: 81  

11. Специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт  

Басейнова дирекция "Дунавски район"
Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"
Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
Басейнова дирекция "Черноморски район"
Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
Горска семеконтролна станция гр. София
Дирекция "Национален парк Пирин"
Дирекция "Национален парк Рила"
Дирекция "Национален парк Централен Балкан"
Дирекция природен парк "Беласица"
Дирекция природен парк "Българка"
Дирекция природен парк "Витоша"
Дирекция природен парк "Врачански Балкан"
Дирекция природен парк "Златни пясъци"
Дирекция природен парк "Персина"
Дирекция природен парк "Рилски манастир"
Дирекция природен парк "Русенски Лом"
Дирекция природен парк "Сините камъни"
Дирекция природен парк "Странджа"
Дирекция природен парк "Шуменско плато"
Лесозащитна станция - гр. Варна
Лесозащитна станция - гр. Пловдив
Лесозащитна станция - гр. София
Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград
Областна дирекция "Земеделие" - Бургас
Областна дирекция "Земеделие" - Варна
Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново
Областна дирекция "Земеделие" - Видин Областна дирекция "Земеделие" - Враца Областна дирекция "Земеделие" - Габрово  
И т.н.....  

Общо: 145    

ТЕРИТОРИАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

12. Областни администрации  

Областна администрация - Благоевград
Областна администрация - Бургас
Областна администрация - Варна
Областна администрация - Велико Търново
Областна администрация - Видин
Областна администрация - Враца
Областна администрация - Габрово
Областна администрация - Добрич
Областна администрация - Кърджали
Областна администрация - Кюстендил
Областна администрация - Ловеч
Областна администрация - Монтана
Областна администрация - Пазарджик
Областна администрация - Перник
Областна администрация - Плевен
Областна администрация - Пловдив
Областна администрация - Разград
Областна администрация - Русе
Областна администрация - Силистра
Областна администрация - Сливен
Областна администрация - Смолян
Областна администрация - Софийска област
Областна администрация - София
Областна администрация - Стара Загора
Областна администрация - Търговище
Областна администрация - Хасково
Областна администрация - Шумен
Областна администрация - Ямбол   

Общо: 28   

13. Общински администрации  

Общо: 265  

14. Районни администрации

Общо: 35    

ТОТАЛНО  - ПОЧТИ 700 СТРУКТУРИ С ОБЩ БРОЙ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЧИНОВНИЦИ
~ 440 000.


https://iisda.government.bg/ras/adm_structures/ministry_organigram/1468
 Гласувай:
1
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bumerang
Категория: Други
Прочетен: 146437
Постинги: 146
Коментари: 200
Гласове: 430
Календар
«  Януари, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031